(1) SPEELUREN

 • Uitsluitend de rechtmatig aangesloten leden, die lidgeld betaalden, mogen de terreinen gebruiken
 • De leden kunnen de terreinen gebruiken :
  • Door te reserveren via het online reservatiesysteem
  • Als een terrein vrij is
  • Als een gereserveerd terrein 10 minuten na aanvangsuur nog steeds vrij ligt
 • Clubleden kunnen een niet-lid maximum 3 maal per jaar gratis uitnodigen. (Als reservatie gebruikt men “gast”).

(2) RESERVATIE

 • Reservatie gebeurt online via het reserveringssysteem van Tennis Vlaanderen.
 • Een gereserveerd uur mag door andere spelers ingenomen worden indien 10 minuten na het aanvangsuur het terrein nog niet bezet is.
 • Indien men door omstandigheden niet aanwezig kan zijn op het gereserveerd uur, gelieve tijdig de kantine te verwittigen of de reservatie te annuleren; zodoende kunnen andere leden de reservatie overnemen.
 • Woensdagnamiddag wordt bij voorkeur vrijgehouden voor de jeugd
 • Kinderen (-16j) reserveren bij voorkeur vóór 19u00 ’s avonds. Tijdens de vakantiemaanden laat men vanaf 18u00 ’s avonds bij voorkeur de leden, die geen verlof hebben, reserveren
 • Het bestuur kan steeds één of meerdere terreinen reserveren voor de organisatie van activiteiten.

(3) TERREINEN

Elke speler moet de terreinen en de accommodatie in goede staat houden.

 • Na het spelen moeten de spelers het terrein vegen met de sleepnetten. De sleepnetten worden na gebruik terug opgehangen aan de voorziene haken.
 • Iedereen sproeit het terrein indien nodig, alvorens het te betreden. Eventueel een tweede maal sproeien tijdens het gereserveerde uur indien nodig, of vóór het vegen van het terrein.
 • Het volledige terrein wordt geveegd en/of gesproeid ; dus niet enkel tussen de lijnen.
 • Afval ( blikjes, snoep, … ) wordt niet op het terrein achtergelaten, maar wordt gegooid in de daartoe voorziene vuilbakken.
 • Elke beschadiging aan terrein of accommodatie wordt onmiddellijk aan het bestuur of in de kantine gemeld.

(4) UITRUSTING & FAIRPLAY

 • Iedere speler zorgt voor zijn eigen tennisuitrusting : kleding, racket, ballen.
 • Iedere speler speelt uitsluitend met tennisschoenen, geschikt voor gravelbanen (vlakke zool). Ander schoeisel kan leiden tot zware beschadiging van de tennisterreinen en is absoluut verboden.
 • Tennisballen worden bij voorkeur gemerkt.
 • Elk lid respecteert de tennisspelregels met inbegrip van fairplay en hoffelijkheid.

(5) ALLERLEI

Surf naar de website van onze club om op de hoogte te zijn van de laatste weetjes

Beleefdheid, hoffelijkheid en sportief gedrag is eigen aan al onze leden.

(6) VERZEKERING

Het bestuur zorgt voor de aansluiting van alle leden bij Tennis Vlaanderen waardoor alle leden verzekerd zijn voor lichamelijke ongevallen.

 • Gasten die niet zijn aangesloten bij Tennis Vlaanderen zijn ook niet verzekerd.
 • Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van bezittingen

(7) NIEUWE LEDEN

Nieuwe leden moeten hun contact- (gsm en e-mail) en persoonsgegevens (naam, geboortedatum, geslacht) doormailen naar info@tcotciris.be. Na betaling (zie lidgeld) ontvang je een inlogcode zodat je hiermee een terrein kan reserveren via onze website. Nieuwe leden kunnen na afspraak met onze kantine uitbater een rondleiding (kantine, kleedkamers, buitenterreinen en tennishal) op onze club krijgen. Ook zal hij meer info kunnen verschaffen over onze clubactiviteiten. Voor alle info ivm tennislessen voor volwassenen: info@tcotciris.be

(8) GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG 

Het is elk aangesloten lid en begeleider verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysiek of psychisch grensoverschrijdend gedrag t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik.

Een aangesloten lid kan door de raad van bestuur worden uitgesloten uit de club met een twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Het aangesloten lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt per aangetekende brief geïnformeerd van de motieven voor uitsluiting en heeft het recht gehoord te worden op de raad van bestuur. Het betreffende lid kan zich laten bijstaan door een raadsman. Een minderjarige wordt opgeroepen samen met zijn wettelijke vertegenwoordiger(s). In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon waarvan een ernstig vermoeden is dat hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag

Iedereen die zich bij TCO – TC IRIS inschrijft verklaart zich akkoord met dit reglement.